Wat er aan vooraf ging

Atletiekbaan AVA bovenaanzicht

Sinds het begin van de 21e eeuw is er veel gesproken en gedaan om de baanrenovatie mogelijk te maken.

De verwikkelingen van het laatste jaar voorafgaand aan de renovatie kun je hier lezen.

 

Update 18 maart 2019
Dit weekend kregen we bericht van de gemeente dat er al deze week gestart wordt met de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van onze atletiekbaan. Dit begint dinsdag 19 maart tot en met donderdag 21 maart met het kappen van een boom die te dicht op de atletiekbaan staat. In deze huis aan huis brief  die door de gemeente aan de omwonenden is verspreid, lees je alle informatie hierover. 

Update 20 december 2018
Donderdagavond 13 december 2018 was een avond om niet snel te vergeten. De Gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel van Burgemeester & Wethouders om extra € 512.500 te investeren in de renovatie van onze atletiekbaan en de bouw van een kleedkamergebouw dichterbij de baan. Dit ter aanvulling op het reeds op 30 juni 2016 beschikbaar gestelde bedrag van €920.000.

AVA, en gelukkig ook de Gemeente, willen nu zo snel mogelijk doorpakken. De aanbesteding van de renovatie van de atletiekbaan wordt momenteel voorbereid door de gemeentelijke afdeling Projecten & Advies, team Realisatie, en in januari 2019 gestart. In de eerste week van het nieuwe jaar zitten we met de afdeling Vastgoed van de Gemeente om de tafel om de bouw van het kleedkamergebouw, dat eigendom wordt van de Gemeente en beheerd zal worden door de ESA, en ons clubhuis met krachthonk verder te bespreken. Ons AVA-clubhuis zullen we zelf moeten financieren en daarvoor is naast veel zelfwerkzaamheid ook veel geld van AVA-leden, betrokkenen en sponsors nodig. Er kan reeds worden ingeschreven op de AVA-certificaten en er mag al geld worden gestort. Daarmee is inmiddels een goed begin gemaakt, want enkele leden hebben al ruim €15.000 aan AVA overgemaakt.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op zondagmiddag 6 januari 2019 (van 16:00-17:30 uur) zullen we verdere uitleg geven over alle plannen rondom baan en clubgebouw. Op vrijdagavond 25 januari 2019 willen we met elkaar de sponsorwervingsacties bespreken. Ideeën hiervoor a.u.b. mailen naar het bestuur (bestuur@avaalsmeer.nl).

Update 8 oktober 2018 en 12 november 2018
Eind september konden we baanbrekend nieuws melden over de plannen voor renovatie van onze atletiekbaan en de bouw van een nieuw clubhuis dichterbij de baan.
Wethouder Sport Robbert-Jan van Duijn liet AVA weten dat Burgemeester & Wethouders hebben besloten om voor dit plan € 512.500 op te nemen in de begroting voor 2019. Dit komt bovenop het op 30 juni 2016 beschikbaar gestelde krediet van € 920.000. Dat B&W akkoord zijn met het renovatieplan is een flinke stap in de goede richting, echter het definitieve besluit moet worden genomen door de Gemeenteraad.
Het voorstel van B&W werd door de Gemeenteraad besproken tijdens een openbare commissievergadering op dinsdagavond 16 oktober 2018 van 20.00 tot 20.50 uur, waarbij AVA mocht inspreken. AVA-fans kwamen in grote getalen naar het Gemeentehuis.

 
Vervolgens waren gemeenteraadsleden bij AVA (bestuur) te gast op donderdagavond 18 oktober zodat wij onze toekomstplannen nader konden toelichten en vragen konden  beantwoorden.

Tijdens een goed bezochte extra Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 9 november werden de AVA-leden geïnformeerd over de laatste stand van zaken m.b.t. de baanrenovatie en het door AVA te bouwen nieuwe clubhuis. Het ontwerp van de gerenoveerde atletiekbaan en het concept voor het nieuwe AVA-clubhuis werden gepresenteerd.  De aanwezigen konden zich unaniem vinden in het plan om SAMEN het nieuwe clubhuis te gaan bouwen met veel zelfwerkzaamheid. Ook de financiering van dit nieuwe clubhuis werd besproken. Dit zal worden betaald vanuit door AVA gespaard geld, de uitgifte van AVA-certificaten, aan te vragen subsidie en sponsoracties.

Update 8 juli 2018:
Helaas opnieuw zeer teleurstellend nieuws over de plannen voor renovatie van onze atletiekbaan en de bouw van een nieuw clubhuis dichterbij de baan. Eerder meldden wij al dat bij de uitwerking van dit project (renovatie baan, nieuw clubhuis, sloop oude clubhuis, afvoer asfalt) is gebleken dat de uitvoering flink duurder is geworden dan in 2016 begroot. Dit betekent dat de Gemeenteraad moet instemmen met een extra investering (krediet) bovenop het in 2016 beschikbaar gestelde krediet van € 920.000. De laatste calculaties gaan om uiteenlopende redenen inmiddels uit van een verschil van circa € 500.000. Het vorige College van Burgemeester en Wethouders heeft in februari 2018 besloten om de extra kredietaanvraag pas na de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 aan de Gemeenteraad voor te leggen.

Afgelopen week was er een kenningsmakingsoverleg met de nieuwe wethouder Sport Robbert-Jan van Duijn en de besturen van All Out en AVA. Hierin vertelde Robbert-Jan dat het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders besloten heeft om een B&W voorstel niet in de Lentenota van 12 juli op te nemen, maar pas ná het zomerreces aan de Gemeenteraad voor te leggen. Dit vanwege de hoogte van het extra benodigde krediet en de krappere Gemeentelijke financien, o.a. vanwege de stijgende kosten voor jeugdzorg.

Politiek gezien wellicht begrijpelijk, maar voor AVA en All Out is het zeer, zeer teleurstellend dat in dit dossier - dat al sinds 2005(!) speelt – niet wordt doorgepakt, terwijl er nu eindelijk een uitgewerkt baanrenovatieplan klaar ligt. Na het aanhoren van de reacties van de hevig teleurgestelde afvaardigingen van AVA en All Out, zegde de nieuwe wethouder Sport toe om zich in te zullen zetten dat over de baanrenovatie en de uitbreiding van het tennispark z.s.m. na het zomerreces een besluit zal worden genomen. Dat zou de start van de baanrenovatie in het voorjaar van 2019 nog steeds mogelijk maken.

Om deze update toch nog enigszins positief te besluiten, kunnen we laten weten dat de Rabobank en NOC/NSF met hun Verenigingsondersteuning AVA hebben geselecteerd om ons te begeleiden met de fondsenwerving voor een nieuw clubhuis.

Update 23 mei 2018:
Ook in de maanden maart, april en mei 2018 is er vaak overleg geweest tussen de projectleider en medewerkers van de Gemeente, AVA en ook All Out. Onze architecte Anne Marie de Boer heeft een leuk ontwerp clubgebouw gemaakt, met een kleedkamerdeel dat door de ESA zal worden beheerd en een clubhuisdeel dat voor rekening van AVA komt. De afdeling Bouwzaken van de Gemeente Amstelveen heeft hiervoor een projectplan met een gedetailleerde kostenraming gemaakt. Helaas is gebleken dat de kosten van dit gezamenlijke plan - o.a. door de kostenstijging die de laatste tijd in de bouw zijn opgetreden - hoog uitvallen. Naar de mening van het AVA-bestuur te hoog voor het AVA-deel. Daarom hebben we met de projectleider besproken dat we het AVA-deel zelf tegen lagere kosten willen (laten) bouwen. Dat geeft ons ook meer mogelijkheden om door zelfwerkzaamheid geld te besparen.

Er van uitgaand dat de Gemeenteraad op 12 juli 2018 positief zal besluiten over de extra middelen die dit project inmiddels vereist, willen we snel verder met het afronden van de plannen voor zowel de renovatie van de baan EN de bouw van het nieuwe clubgebouw. AVA hoopt dat de uitvoering van de nieuwe baan en het clubgebouw begin 2019 kunnen beginnen, zodat alles uiterlijk september 2019 zal worden opgeleverd en All Out z.s.m. verder kan met de aanleg van 2 extra tennisbanen.

Update 16 februari 2018:
Dit is een complex project. De Gemeente neemt de baanrenovatie en een deel van het nieuwe clubgebouw, kortweg het "kleedkamerdeel", voor haar rekening. AVA moet zelf de kosten dragen van het kantinedeel, wedstrijdsecretariaat en krachthonk. De Gemeente dient zowel voor de baanrenovatie als voor de gunning van het kleedkamerdeel van het clubgebouw een aanbestedingsprocedure te volgen. AVA wordt de opdrachtgever voor het kantinedeel.

Na het besluit van de Gemeenteraad is al veel overleg geweest tussen wethouder, vertegenwoordigers van de Gemeente en de besturen van All Out en AVA. Vooral omdat de Gemeente moeite had om een deskundige projectmanager aan te stellen is er veel tijd verloren gegaan. Pas begin september 2017 werd een kundige projectmanager aangesteld, die wordt bijgestaan door een daadkrachtige projectleider van het gemeentelijk ingenieursbureau en een deskundig advies- en ingenieursbureau gespecialiseerd in advies, ontwerp en bouwbegeleiding voor sportaccommodaties. Ook AVA, daarbij gesteund door de Atletiek Unie, doet er alles aan om een en ander te bespoedigen. Daartoe hebben we o.a. zelf een baanrenovatieplan en een clubhuisplan gemaakt.

ava_clubhuis_1.jpg
Bij de nadere uitwerking van dit hele project (renovatie baan, nieuw clubhuis, sloop oude clubhuis, afvoer asfalt) is gebleken dat de uitvoering flink duurder is geworden dan in 2016 begroot. Het gaat over een extra investering van circa € 400.000 boven het door de Gemeenteraad in 2016 beschikbaar gestelde krediet van € 920.000. Het College van Burgemeester & Wethouders is van plan om voor de Gemeenteraadsvergadering van mei of juni 2018 een nieuw voorstel aan te bieden. De integrale financiële afweging daarvan kan dan plaatsvinden tijdens de behandeling van de Lentenota, die is gepland voor de raadsvergadering van 12 juli 2018.

Gevolg hiervan is dat de Gemeente besloten heeft om de aanbesteding van de atletiekbaanrenovatie uit te stellen. Hierdoor zijn deze werkzaamheden niet meer uit te voeren in 2018, want het aanbrengen van de toplaag van de atletiekbaan moet plaatsvinden in de zomerperiode, onder droge weersomstandigheden.
Uiteraard is dit uitstel van de baanrenovatie enorm teleurstellend voor iedereen die bij AVA betrokken is. Wij zullen ons blijven inzetten om dit project alsnog zo goed en spoedig mogelijk te realiseren. Voor de baan is al een definitief ontwerp gereed. De komende tijd zal gebruikt worden om samen met de Gemeente ook voor het nieuwe clubhuis een uitgewerkt plan te maken. Ook moet de Gemeente de plannen voor de herinrichting van de buitenruimte, nodig omdat onze tennisburen van All Out extra banen wil aanleggen, nog met ons bespreken en daarna afronden. AVA houdt in de tussentijd contact met de Gemeente om de nodige onderhoudswerkzaamheden uit te (blijven) voeren, zodat we veilig en met plezier kunnen blijven sporten op de huidige baan.

Downloads:

Nieuws Overzicht