Uitgifte AVA-certificaten voor de bouw van een nieuw clubhuis

 

 Stand AVA-certificaten  per

24 december 2018: € 21.100,= Je investering in AVA-certificaten kan worden overgemaakt naar NL65RABO0300145403.

 

Uitgifte AVA-certificaten voor de bouw van een nieuw clubhuis

AVA Aalsmeer
Atletiekvereniging Aalsmeer (verder ook AVA) biedt haar leden sinds 1964 vele vormen van atletiek aan, zoals:

 • Hardlopen, van sprint tot marathon, hordenlopen en steeplechase
 • Technische nummers zoals kogelstoten, speerwerpen, discuswerpen en kogelslingeren
 • Hoogspringen en verspringen
 • Maar ook wandelen, trimmen en bootcamp.

Van kinderen vanaf 5 jaar tot ouderen. Er is bij AVA voor iedereen een groep die past bij zijn of haar interesses en capaciteiten.

Steun de bouw van het nieuwe clubhuis
Binnenkort zal worden gestart met de renovatie van de atletiekbaan aan de Sportlaan in Aalsmeer. Er zal een nieuw clubhuis worden gebouwd direct aan de baan, waarna ons huidige clubhuis zal worden gesloopt.

Voor de bouw van het nieuwe clubhuis is veel geld nodig. Een flink deel hiervan zal AVA zelf moeten betalen.

Om de begroting voor de bouw van het nieuwe clubhuis rond te krijgen is het bestuur van de vereniging op zoek naar aanvullende middelen en mogelijkheden.

Uitgifte certificaten
Als onderdeel van de financiering van de bouw van een nieuw clubhuis zullen door AV Aalsmeer certificaten worden uitgegeven. Ons doel is om hiermee minimaal € 25.000 op te halen.

Vanaf november 2018 zullen hiertoe drie soorten certificaten worden uitgegeven.

 • Certificaten A met een nominale waarde van € 50. Hierop wordt geen rente vergoed en er vindt geen aflossing plaats (gift).
 • Certificaten B met een nominale waarde van € 100. Hierop wordt geen rente vergoed, aflossing vindt plaats door middel van jaarlijkse uitloting (zie hieronder).
 • Certificaten C met een nominale waarde van € 250. De rentevergoeding bedraagt 1,5% per jaar, aflossing vindt plaats door middel van jaarlijkse uitloting (zie hieronder

Vanaf 2020 wordt jaarlijks minimaal 5% van de uitstaande certificaten B en minimaal 5% van de uitstaande certificaten C uitgeloot voor aflossing. De uitloting vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering en de loting wordt uitgevoerd door twee leden, niet zijnde zittende bestuursleden.

Eventuele rente op certificaten wordt in principe op moment van uitloting aan de certificaathouders uitgekeerd. Op verzoek kan eerdere rentebetaling plaatsvinden.

Op moment van uitloting kan een certificaathouder alsnog kiezen om de nominale waarde en/of rente niet te vorderen, maar als gift aan de vereniging te doneren.

 

 

Reglement voor uitgifte certificaten nieuw clubhuis

Artikel 1:  Doel

 1. De certificaten worden uitgegeven ten behoeve van de financiering van de nieuwbouw van het nieuwe clubhuis van AV Aalsmeer (hierna te noemen AVA).

Artikel 2:  Kenmerken en uitgifte certificaten

 1. De certificaten worden uitgeven door AVA.
 2. De nominale waarde per certificaat bedraagt voor
  - certificaten A € 50
  - certificaten B € 100
  - certificaten C € 250 met een rentevergoeding van 1,5% per jaar
 3. Het bestuur van AVA bepaalt het aantal uit te geven certificaten.
 4. De periode van uitgifte is van 1 november 2018 tot en met 31 december 2019.

Artikel 3: Inschrijving

 1. Inschrijving voor de certificaten vindt plaats door het inschrijfformulier voor certificaten volledig in te vullen en toe te sturen aan de penningmeester.
 2. De certificaten worden op naam gesteld, zijn voorzien van een doorlopende nummering en worden door het bestuur van AVA ondertekend.
 3. De certificaten zijn niet verhandelbaar.

Artikel 4: Certificaathoudersregister

 1. Door AVA wordt een certificaathoudersregister bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de certificaathouders worden vermeld.
 2. Certificaathouders zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen.
 3. Indien een certificaathouder tussentijds komt te overlijden zullen de rechten van het certificaat overgaan op de rechtmatige erven.
 4. Indien een certificaat verloren is gegaan of is beschadigd, kan daarvoor door AVA een duplicaat worden afgegeven. Door uitgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijke certificaat waardeloos.

Artikel 5: Looptijd en uitloting

 1. De vorderingen uit hoofde van de lening zijn niet opeisbaar.
 2. De uitloting van de certificaten vindt plaats op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van AVA, voor het eerst op de algemene ledenvergadering in 2020.
 3. De feitelijke trekking wordt verricht door minimaal twee leden, niet zijnde zittende bestuursleden.
 4. Jaarlijks vanaf 2020 zullen certificaten worden uitgeloot ter aflossing. Minimaal zal jaarlijks 5% van de uitstaande certificaten B en 5% van de uitstaande certificaten C worden afgelost.
 5. Inzake eventueel extra uit te loten certificaten zal het bestuur van AVA jaarlijks na vaststelling van het financiële jaarverslag een besluit nemen.
 6. De uitgelote nummers van de certificaten worden jaarlijks gepubliceerd op de website van AVA en van uitloting wordt aantekening gemaakt in het certificatenregister.

Artikel 6: Aflossing en rente

 1. De aflossing van uitgelote certificaten geschiedt tegen overdracht van het certificaat.
 2. Eventueel verschuldigde rente over de nominale waarde van certificaten C wordt cumulatief bij uitloting overgemaakt.
 3. Op moment van uitloting kan een certificaathouder kiezen om de nominale waarde niet te vorderen, maar als gift aan de vereniging te doen toekomen.
 4. Indien een certificaat niet binnen 12 maanden na uitloting ter aflossing aan AVA is aangeboden, vervalt het recht op aflossing, tenzij het bestuur van AVA op verzoek anders beslist.

Artikel 7: Vervroegde aflossing

 1. Een certificaathouder kan bij het bestuur van AVA een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing in geval van een bijzondere reden.
 2. Het bestuur van AVA beslist hierover bij meerderheid van stemmen in een gezamenlijke bestuursvergadering, waarbij de meerderheid van de
 3. bestuursleden minimaal aanwezig is en tegen het besluit geen bezwaar of beroep mogelijk is.

Artikel 8: Slotbepaling

 1. Wijzigingen of aanvullingen op dit reglement zijn alleen geldig na goedkeuring van het bestuur van AVA.

Aldus vastgesteld door het bestuur van AVA te Aalsmeer op 1 november 2018.

 

Baanrenovatie en clubhuis overzicht