AVA-certificaten voor de bouw van een nieuw clubgebouw

clubhuis

Meer info over de AVA-certificaten kun je hier vinden. 

Uitleg certificaten
Als onderdeel van de financiering van de bouw van een nieuw clubgebouw zijn door AV Aalsmeer certificaten uitgegeven:

 • Certificaten A met een nominale waarde van € 50. Hierop wordt geen rente vergoed en er vindt geen aflossing plaats (een gift).
 • Certificaten B met een nominale waarde van € 100. Hierop wordt geen rente vergoed, aflossing vindt plaats door middel van jaarlijkse uitloting (zie hieronder).
 • Certificaten C met een nominale waarde van € 250. De rentevergoeding bedraagt 1,5% per jaar, aflossing vindt plaats door middel van jaarlijkse uitloting (zie hieronder

Vanaf 2020 wordt jaarlijks minimaal 5% van de uitstaande certificaten B en minimaal 5% van de uitstaande certificaten C uitgeloot voor aflossing. De uitloting vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering en de loting wordt uitgevoerd door twee leden, die geen bestuurslid zijn.

Eventuele rente op certificaten wordt in principe op moment van uitloting aan de certificaathouders uitgekeerd. Op verzoek kan eerdere rentebetaling plaatsvinden.

Op moment van uitloting kan een certificaathouder alsnog kiezen om de nominale waarde en/of rente niet te vorderen, maar als gift aan de vereniging te doneren.

Reglement voor uitgifte certificaten nieuw clubhuis

Artikel 1:  Doel

 1. De certificaten worden uitgegeven ten behoeve van de financiering van de nieuwbouw van het nieuwe clubhuis van AV Aalsmeer (hierna te noemen AVA).

Artikel 2:  Kenmerken en uitgifte certificaten

 1. De certificaten worden uitgeven door AVA.
 2. De nominale waarde per certificaat bedraagt voor
  - certificaten A € 50
  - certificaten B € 100
  - certificaten C € 250 met een rentevergoeding van 1,5% per jaar
 3. Het bestuur van AVA bepaalt het aantal uit te geven certificaten.
 4. De periode van uitgifte is van 1 november 2018 tot en met 31 december 2019.

Artikel 3: Inschrijving

 1. Inschrijving voor de certificaten vindt plaats door het inschrijfformulier voor certificaten volledig in te vullen en toe te sturen aan de penningmeester.
 2. De certificaten worden op naam gesteld, zijn voorzien van een doorlopende nummering en worden door het bestuur van AVA ondertekend.
 3. De certificaten zijn niet verhandelbaar.

Artikel 4: Certificaathoudersregister

 1. Door AVA wordt een certificaathoudersregister bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de certificaathouders worden vermeld.
 2. Certificaathouders zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen.
 3. Indien een certificaathouder tussentijds komt te overlijden zullen de rechten van het certificaat overgaan op de rechtmatige erven.
 4. Indien een certificaat verloren is gegaan of is beschadigd, kan daarvoor door AVA een duplicaat worden afgegeven. Door uitgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijke certificaat waardeloos.

Artikel 5: Looptijd en uitloting

 1. De vorderingen uit hoofde van de lening zijn niet opeisbaar.
 2. De uitloting van de certificaten vindt plaats op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van AVA, voor het eerst op de algemene ledenvergadering in 2020.
 3. De feitelijke trekking wordt verricht door minimaal twee leden, niet zijnde zittende bestuursleden.
 4. Jaarlijks vanaf 2020 zullen certificaten worden uitgeloot ter aflossing. Minimaal zal jaarlijks 5% van de uitstaande certificaten B en 5% van de uitstaande certificaten C worden afgelost.
 5. Inzake eventueel extra uit te loten certificaten zal het bestuur van AVA jaarlijks na vaststelling van het financiële jaarverslag een besluit nemen.
 6. De uitgelote nummers van de certificaten worden jaarlijks gepubliceerd op de website van AVA en van uitloting wordt aantekening gemaakt in het certificatenregister.

Artikel 6: Aflossing en rente

 1. De aflossing van uitgelote certificaten geschiedt tegen overdracht van het certificaat.
 2. Eventueel verschuldigde rente over de nominale waarde van certificaten C wordt cumulatief bij uitloting overgemaakt.
 3. Op moment van uitloting kan een certificaathouder kiezen om de nominale waarde niet te vorderen, maar als gift aan de vereniging te doen toekomen.
 4. Indien een certificaat niet binnen 12 maanden na uitloting ter aflossing aan AVA is aangeboden, vervalt het recht op aflossing, tenzij het bestuur van AVA op verzoek anders beslist.

Artikel 7: Vervroegde aflossing

 1. Een certificaathouder kan bij het bestuur van AVA een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing in geval van een bijzondere reden.
 2. Het bestuur van AVA beslist hierover bij meerderheid van stemmen in een gezamenlijke bestuursvergadering, waarbij de meerderheid van de
 3. bestuursleden minimaal aanwezig is en tegen het besluit geen bezwaar of beroep mogelijk is.

Artikel 8: Slotbepaling

 1. Wijzigingen of aanvullingen op dit reglement zijn alleen geldig na goedkeuring van het bestuur van AVA.

Aldus vastgesteld door het bestuur van AVA te Aalsmeer op 1 november 2018.

Je investering in AVA-certificaten kan worden overgemaakt naar NL65RABO0300145403.

AVA certificaten Overzicht