Vertrouwenscommissie en Pestprotocol

Een sportvereniging als AVA Aalsmeer staat midden in de samenleving. Daar waar in deze  samenleving allerlei vormen van ongewenst gedrag voorkomen is dit voor onze vereniging niet veel anders. Deze ongewenste gedragingen kunnen het gevoel van plezier en veiligheid in belangrijke mate aantasten. Dit kan voor veel vervelende situaties en emoties zorgen. Vandaar dat ook AVA Aalsmeer ervoor heeft gekozen vertrouwenscontactpersonen aan te stellen zijnde de plek waar: 

A. al deze situaties/emoties enigszins vertrouwelijk besproken kunnen worden en;

B. van waaruit initiatieven verwacht kunnen worden richting (de leden van) de vereniging om allerlei vormen van ongewenst gedrag aan de orde te stellen en waar mogelijk deze gedragingen tot oplossing te brengen/ te doen stoppen c.q. een preventiebeleid te ontwikkelen.

Vertrouwenscontactpersonen bij AVA Aalsmeer

bij AVA Aalsmeer zijn twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aangesteld zijnde: 

Zij zijn te bereiken via vertrouwenscommissie@avaalsmeer.nl

Ongewenst Gedrag binnen AVA Aalsmeer

Onder ongewenst gedrag vallen diverse vormen van intimidatie en bedreiging:

1. Pesten.
Pesten kan op velerlei wijze plaatsvinden en heeft doorgaans een grote en destructieve invloed op degene die gepest wordt: We noemen o.a. pesten met lichaamsbouw, pesten met prestaties, pesten met eigenschappen, bepaalde personen isoleren, roddelen, dwingen tot doen van rotklusjes, belemmeren in de sportuitoefening etc..

2. Verbale agressie.
Denk hierbij aan schelden, intimiderende opmerkingen, dreigende taal etc..

3. Agressie en geweld.
Allerlei direct fysieke vormen van agressie en geweld als schoppen, slaan, spugen, bijten, vastgrijpen e.d. Ook intimideren en/of agressief negeren.

4. Seksuele intimidatie.
Seksuele intimidatie kan ook op velerlei wijze bestaan: Het maken van seksuele toespelingen, ongewenste aanrakingen, het betreden van de kleedkamer van de andere sekse, poging tot aanranding dan wel verkrachting.

5. Discriminatie.
Denk aan discriminatie vanwege huidskleur en afkomst, maar ook aan andere vormen als prestatie, karakter, opleiding, godsdienst, handicap, geaardheid of ander gedrag waardoor mensen zich buitengesloten voelen.

Dit ongewenste gedrag kan de sportsfeer erg verzieken en kan zich op alle niveaus afspelen:

  • Tussen leden onderling 
  • Van train(st)er naar atleet/atlete 
  • Van atleet/atlete naar train(st)er 
  • Van ouders naar alle andere partijen 
  • Van alle andere partijen naar ouders 
  • Van buiten de vereniging naar leden 

Ongewenst gedrag als bovenomschreven is altijd een vorm van intimidatie waarbij de ene partij zich op een destructieve en schadelijke wijze gedraagt ten opzichte van de andere partij.

In het bijzonder daar waar het de omgang van ouderen naar jongeren betreft is er ook sprake van macht en machtsmisbruik.

Het ongewenst gedrag kan plaatsvinden binnen de grenzen van de club (terrein, sporthal, gymzaal, wedstrijden, kamp/weekenden), maar ook via allerlei communicatiemiddelen als telefoon, internet e.d.

Bovenstaande situaties kunnen tot een melding leiden.

Ongewenst gedrag buiten AVA Aalsmeer

Het is niet ondenkbaar dat train(st)ers, vrijwillige(st)ers, medewerkers, vertrouwenspersonen, geconfronteerd worden met atleten/atletes die binnen andere levensterreinen op min of meer ernstige mate te maken hebben met bovengenoemd ongewenst gedrag. Terughoudendheid is in deze geboden.

Het is uiterst raadzaam om je niet op eigen regie met de problematiek te gaan bezighouden; je weet nooit waar je in terecht komt. Een mogelijkheid is om met de VCP contact op te nemen en een strategie af te spreken. Eventueel kan iemand in ernstige gevallen ook altijd melding doen bij bureau vertrouwensarts (0800-2000). Dit kan anoniem.

Meer documentatie: